Wethouders in gesprek met de dorpen en wijken

0

Nabij Besturen is een bestuursstijl waarmee Waadhoeke zich wil onderscheiden. Deze week is de verdeling bekend geworden welke wethouder zich contactwethouder mag noemen van welke kernen. Om de daad bij het woord te voegen, worden nu zo snel mogelijk afspraken gemaakt met dorpsbelangen en wijkverenigingen om kennis te komen maken.

Gemeente Waadhoeke heeft 40 dorpen en ongeveer 10 wijken. De dorpen zijn eind vorig jaar verdeeld over de vier dorps – en wijkcoördinatoren; het ambtelijke aanspreekpunt was daarmee

bekend. Na de installatie van het college van Burgemeester en Wethouders kon ook een verdeling

van dorpen en wijken onder de vier wethouders gemaakt worden. Bij de verdeling van de dorpen en de wijken is gekeken naar een spreiding in de gemeente en spreiding in grootte van dorpen en wijken. Zo raken de wethouders, maar ook de dorps- en wijkcoördinatoren, bekend met de hele gemeente Waadhoeke en met de dynamiek van diverse dorpsgroottes.

De nieuwe gemeente Waadhoeke wil samen met de samenleving werken aan de opgaven en kansen in de samenleving. Op deze manier wil ze de korte lijnen die de kleinere voormalige gemeenten kenmerkten, behouden. Daarom willen de bestuurders en de dorps- en wijkcoördinatoren zo snel mogelijk in gesprek met de dorpen en wijken. Daarnaast staat er een grotere bijeenkomst op de planning, waarschijnlijk in juni, waarin de gemeente en de dorpen en wijken onder andere samen bekijken hoe Nabij Besturen verder vorm te geven.

 

Caroline de Pee Boukje Tol
Dronryp Hiske de Schiffart St.-Annaparochie Roland Dijkstra
Minnertsga Hiske de Schiffart Tzummarum-Firdgum Roland Dijkstra
Winsum Hiske de Schiffart Marsum Roland Dijkstra
Bitgum Hiske de Schiffart Oudebildtzijl Roland Dijkstra
Bitgummole Hiske de Schiffart Nij Altoenae Roland Dijkstra
Ried Roland Dijkstra Schalsum Hiske de Schiffart
Oosterbierum-Klooster Lidlum Wilma Stienstra Achlum Wilma Stienstra
Zweins Roland Dijkstra Skingen-Slappeterp Roland Dijkstra
Ingelum Hiske de Schiffart Wier Roland Dijkstra
Wijken in Franeker:

Het Westen

Centrum Schalsumerplan/Arkens

Roland Dijkstra en Hiske de Schiffart Wijken in Franeker: Professorenbuurt Hamburgerrak

It Stiselplak

Roland Dijkstra en Hiske de Schiffart

 

Nel Haarsma Jan Dijkstra
Berltsum Wilma Stienstra Menaam Jannie Paauw
St.-Jacobiparochie Wilma Stienstra Sexbierum-Pietersbierum Jannie Paauw
Tzum Wilma Stienstra Deinum Jannie Paauw
Vrouwenparochie Wilma Stienstra Boksum Hiske de Schiffart
Dongjum-Boer Wilma Stienstra Blessum Wilma Stienstra
Herbaijum Hiske de Schiffart Westhoek Wilma Stienstra
Hitzum Wilma Stienstra Spannum Hiske de Schiffart
Peins Wilma Stienstra Wjelsryp Roland Dijkstra
Wijken in Franeker: Alvestêdewyk

Het Oosten

Alles achter de brug

Roland Dijkstra en Hiske de Schiffart Baaium Roland Dijkstra
Ritsumasyl Roland Dijkstra
Wijken in Franeker: Keatsersbuurt/ Sexbierumerplan

Witzens

It War en Keningspark

Roland Dijkstra en Hiske de Schiffart
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!