Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen eens over prestatieafspraken 2021

0

Jaarlijkse afspraken tussen gemeente Waadhoeke, Accolade, Huurdersvereniging Franeker, Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad ondertekend

In december 2020 zijn de prestatieafspraken getekend door alle partijen. Elk jaar maken de partijen deze afspraken. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken. Namelijk voldoende, kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen in een leefbare omgeving in de gemeente Waadhoeke.

Samen gaan voor betaalbare woningen en leefbare wijken en buurten

Om dit te bereiken zijn gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen zich bewust van de meerwaarde en noodzaak om samen te werken en afspraken hierover te maken. Zij hebben te maken met bestaande wetten, kaders en afspraken, zoals bijvoorbeeld de Woningwet 2015. De Woonvisie Waadhoeke 2020 – 2030 Samen Sterk geeft op hoofdlijnen aan welke doelen worden nagestreefd. De woningcorporaties en huurdersverenigingen geven op hun beurt aan hoe zij hieraan zullen bijdragen. Deze bijdragen worden vervolgens vertaald naar gezamenlijke prestatieafspraken rondom de  thema’s:

  • Betaalbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Kwaliteit/Verduurzaming/Sloop en/of nieuwbouw
  • Wonen en zorg
  • Leefbaarheid en omgeving

Zo zijn onder meer afspraken opgenomen rondom het voorkomen, (vroeg)signaleren en oplossen van betalingsproblemen bij huurders. Accolade is bezig met de realisatie van nieuwe huurwoningen op de locaties Marten Woudstraat en Noorderbleek te Franeker. Wonen Noordwest Friesland ontwikkelt 36 nieuwe huurwoningen in Bitgum, Minnerstga en Sexbierum. En de gemeente betrekt huurdersverenigingen en woningcorporaties bij het tot stand komen van de visie op warmtetransitie. Verder willen de partijen afspraken maken over voldoende aandacht voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Denk dan aan statushouders, ouderen en personen met verward gedrag.

De afspraken zijn getekend door:

Namens Wonen Noordwest Friesland, mevrouw M. Huizinga, directeur – bestuurder;

Namens Accolade, de heer R. Swart, directeur – bestuurder;

Namens gemeente Waadhoeke, mevrouw N. Haarsma, wethouder Wonen & Leefbaarheid;

Namens Huurdersvereniging Franeker, de heer M. Duyzer, voorzitter;

Namens De Bewonersraad, de heer H.G.T. Brouwer, algemeen directeur.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!