Waadhoeke: Sluitende begroting ondanks financiële krapte

0

Waadhoeke presenteert de begroting voor 2020

Sluitende begroting ondanks financiële krapte

Het College van B&W is trots om een sluitende begroting ter vaststelling aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 oktober neemt de raad een besluit over de begroting.

Positief saldo

Er is een positief saldo van € 182.000 in 2020. Het meerjarenperspectief is in alle jaarschijven positief.

Totstandkoming van de keuzes

Het college kiest voor de ambities uit het coalitieakkoord en het ontwikkelperspectief. Zoals voor veel gemeenten, geldt ook voor Waadhoeke  minder grote financiële ruimte en dus moesten er prioriteiten worden gesteld.

Wethouder financiën Caroline de Pee: “Ambities vragen om investeringen in middelen en menskracht, maar het is ook noodzakelijk om een goed begrotingsevenwicht te houden. Het is ons  gelukt om hier, mede met input van de raad, een goede balans in te vinden.”

Ambities

Waadhoeke heeft hoge ambities en wil  investeren in onder meer duurzaamheid, leefbaarheid en recreatie & toerisme. Om deze ambities waar te kunnen maken is blijven investeren in middelen en menskracht essentieel. Daarvoor is ruimte gemaakt binnen de begroting. Waadhoeke intensiveert de inzet op het onder controle krijgen van de stijgende kosten in het sociaal domein. Daarnaast kiest de gemeente er voor om de riool- en afvalstoffenheffing meer kostendekkend te maken.  

Meer informatie is te vinden in de begroting 2020, te vinden op www.waadhoeke/begroting

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!