Vervolgavond ‘Project Fûgelflecht’ op 27 juni in wijkgebouw De Terp

0


Op 9 april is een informatieavond gehouden door studenten van NHL-Stenden en de initiatiefnemer van een woonplan voor een modern ‘hofje’ met levensloopbestendige woningen op de voormalige schoollocatie in het Schalsumerplan.

Die avond werd goed bezocht door geïnteresseerde bewoners van deze wijk, maar ook van buiten het Schalsumerplan. Er werd niet alleen voorlichting gegeven over de bedoeling en ideeën van dit project, maar er werden ook wensen, behoeften en suggesties van de aanwezigen geïnventariseerd.

Op donderdag 27 juni om 19:30 uur is een vervolgavond. De studenten zullen hun schetsen en plannen, die mede zijn vorm gegeven door de input van de avond van 9 april, presenteren. Ook zal het resultaat van de toen gehouden enquête worden gepresenteerd. Verder zal gesproken worden over het vervolg van dit project.

Waarom dit project?

Uit veel recente (wetenschappelijk) onderzoek dat er een grote behoefte is aan (kleinschalige) woonvormen voor ouderen. Demografische ontwikkelingen en verandering in de zorg zijn gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het woningtekort neemt toe: 235.000 in 2020 – zowel voor starters als 75+-ers en de transformatie in de zorg vindt lokaal plaats.

Recent is bij de opening van een (gelijkwaardig) project van de Knarrenhof in Zwolle door de minister (Hugo de Jonge) nog eens benadrukt dat dergelijke kleinschalige woonvoorziening erg nodig is en hij presenteerde hiervoor een nieuwe stimuleringsregeling. Bovendien zegt de minister er bij gemeenten op aan te dringen grond voor dit soort projecten ter beschikking te stellen. De gemeente Waadhoeke biedt tot nu toe weinig antwoord op de vraag naar levensloopbestendige woningen gericht op starters en senioren.

Wat is dit woonplan?

Dit project is een burgerinitiatief en voorziet in een invulling van het terrein van de inmiddels gesloopte obs Fûgelflecht in de wijk Schalsumerplan door – in een hofjesachtige structuur en context – levensloopflexibele woningen te bouwen. Gelijkvloers en zonder drempels. Uiteraard met de modernste en meest duurzame materialen en bouwwijze. Energiezuinig (NOM – Nul Op de Meter) door toepassing van optimale isolatie, triple glas, warmtepomp, zonnepanelen etc. Flexibel qua indeling, rolstoel en rollater toegankelijk en doorgankelijk. Voorbereid e/o deels voorzien van moderne domotica en (gemeenschappelijke) ruimte voor zorg op maat.

Een initiatief wat al een aantal jaren bestaat en in feite een actiepunt is uit de wijkvisie Schalsumerplan 2014-2020. Doelgroep is primair senioren en vooral senioren die in de wijk willen (blijven) wonen. Niet exclusief voor senioren want (bijvoorbeeld) starters kunnen hier ook wonen.

Waarom in een hofje?

Langer zelfstandig wonen gaat om meer dan alleen de geschiktheid van een woning, ook andere aspecten zijn van belang zoals het hebben van een sociaal netwerk, goede zorg en welzijn, elkaar ontmoeten. Wonen in een hofje zonder afgezonderd te worden in een apart complex, om elkaar denken zonder verlies van privacy. Op een manier dat men niet vereenzaamt en eventueel voor elkaar kan zorgen.

Project is onderdeel Pilot nieuwe Omgevingswet

Dit plan maakt ook deel uit van de pilot ‘NWFriesland ontregelt’ van de Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF). In deze pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om plannen te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn en niet bepalend. Deze pilot moet leiden tot meer inzicht in de rolneming van gemeente en samenleving bij het opstellen van beleid en voorbereiding van initiatieven in de fysieke leefomgeving, bedoeld als ´proeftuin´ .voor de nieuwe Omgevingswet (ingaande 2021). Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief. Deze kernwaarden staan centraal in de nieuwe Omgevingswet. De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld, onduidelijk en verspreid.

De focus van de overheid is meer dan nu gericht op het proces en bij de beoordeling van nieuwe initiatieven staat het ‘ja, mits principe’ centraal.
[Inmiddels is n.a.v. tegenvallende resultaten van deze pilot een evaluatieonderzoek gaande dat uitgevoerd wordt door de Academie van Franeker in combinatie met de Rijksuniversiteit Groningen.]

Samenwerking met hogeschool NHL-Stenden

Sinds een paar maanden is een groep studenten van NHL Stenden in Leeuwarden (op verzoek) bezig met dit project als onderdeel voor hun minor. Studenten stedenbouw en bouwtechniek hebben de opdracht onderzoek te doen en plannen te maken voor niet alleen de mogelijke inrichting van het terrein, maar ook voor het ontwerp van woningen die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan (gewijzigde) leefomstandigheden. Toepassen van moderne bouwmaterialen, methodes en technieken op gebied van energie (‘nul-op-de-meter’ bijvoorbeeld) en duurzaamheid spelen een belangrijke rol.

Met een duidelijke link naar het Interreg VA-Project Vital Regions (om dorpsgemeenschappen vitaal, belevingsrijk en zelfredzaam te maken, met name in Noord-Nederland en de aangrenzende regio’s in Duitsland. Zie ook: https://www.nhlstenden.com/onderzoek/vital-regions.

Voor mee info: projectfugelflecht@gmail.com

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!