Spannum werkt aan uitbreidingsplan

0

Na het vaststellen van de woonvisie van de gemeente de Waadhoeke, waarin weer ruimte ontstaat voor maatwerk per dorp, is Spannum meteen in actie gekomen. Het terpdorp telt momenteel 115 woningen. Als relatief kleine gemeenschap (275 inwoners) zijn ze groot in samen ergens de schouders onder zetten. De speciaal vanuit Dorpsbelang opgerichte Werkgroep Woningbouw Spannum heeft middels een enquête alle huishoudens, plus de inwonende kinderen vanaf 18 jaar gepolst naar de wensen met betrekking tot een eventuele verhuizing binnen of buiten het dorp. De respons was groot, maar liefst 68%. Uit de enquête blijkt niet alleen dat er animo is voor een nieuwbouwwoning of een kavel, er is ook veelvuldig aangegeven dat men het initiatief van harte ondersteunt.

Er is eerder een perceel aangewezen geweest voor uitbreiding. Dit perceel is al in het bezit van de gemeente en is ook nu weer het uitgangspunt in de planvorming. De werkgroep is inmiddels in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden. In januari wordt met een stedenbouwkundige gekeken hoe de wensen van het dorp in te passen zijn en hoe vervolgstappen gezet kunnen worden om de wensen te realiseren. De werkgroep gaat de komende weken benutten om de wensen van de bewoners die aangegeven hebben wel te willen bouwen, zo goed mogelijk in kaart te brengen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!