Raadsbesluit betekent mijlpaal voor Berltsum

0

Donderdagavond 8 oktober stelde de gemeenteraad een extra bijdrage van € 385.000,- beschikbaar voor de bouw van MFC It Stedhûs in Berltsum. Daarmee kan de bouw van het nieuwe MFC – na een gedegen voorbereiding van ruim 8 jaar – doorgaan. Het nieuwe MFC heeft een enorme impact op het dorp als hét toekomstige ontmoetingspunt voor alle inwoners.   

Sinds 2012 is de stuurgroep MFC bezig om de Kruiskerk aan de Hôfsleane in Berltsum te transformeren naar een Multi Functioneel Centrum (MFC). In het nieuwe gebouw komen straks vijf functies samen; namelijk de Groene Kruis Vereniging, Protestantse gemeente Berltsum (PGB), jeugdsoos ‘it Piipskoft’, Muzykferiening ‘Op Maat’ en dorpshuis ‘it Heechhout’. Vier van deze verenigingen laten een gebouw achter. Het is de bedoeling dat op de plek van het dorpshuis en het Groene Kruisgebouw een nieuwe Poiesz supermarkt gerealiseerd wordt.

Het dorp heeft zich enorm ingezet voor de bouw van het MFC. Onder leiding van de Stichting Berlikumer Belangen (SBB) is op verzoek van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Berltsum een stuurgroep  opgericht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een MFC door samenvoeging van huisvesting. In 2013 presenteerde de stuurgroep haar plannen voor het eerst aan het dorp.

Daarna kwam er een activiteitencommissie MFC die tal van PR-activiteiten organiseerde zoals het organiseren van inzamelacties, een obligatieactie, het Berltsummer Picknick Festival, Winterbazaar, de verkoop van pepermunt & loten, maar ook een benefietconcert, ‘Highwood live’. De stuurgroep  MFC verzette daarnaast veel werk in de lobby, de fondsenwerving en de aanvragen van subsidies. Ook de activiteiten rondom de bouw, vergunningen en haalbaarheidsstudies, en de financiële en juridische aspecten kwamen voor rekening van de stuurgroep. Het dorp werd zoveel mogelijk meegenomen in het proces. De open manier van communiceren nam weerstanden weg en leverde betrokkenheid en draagvlak voor het project.

De raadsvergadering kreeg nog een feestelijk tintje toen na het raadsbesluit applaus en tromgeroffel te horen was. Toen de raadsvergadering afgelopen was, liep de raad de deur van het gemeentehuis uit, en werden ze overweldigd met applaus en het Fries Volkslied van Muzykferiening ‘Op Maat’. Hierna overhandigde burgemeester Marga Waanders de sleutel van It Stedhûs van Berltsum aan niemand minder dan Bauck (Jantien Hoekstra van Toneelvereniging ‘Elts syn rol’). Drie jaar geleden had Bauck de stadsrechten van Berltsum, de 12-de stad van Fryslân, al opgehaald.

Wethouder Nel Haarsma is blij met het raadsbesluit. “De wurkgroep MFC hat sa lang hjirmei dwaande west en altiten de moed deryn hâlden. No mei inoar de skouders derûnder foar it lêste stikje en dan hawwe se aanst yn Berltsum in prachtige foarsjenning. In multyfunksjoniel sintrum mei sa folle funksjes, dêr’t elkenien inoar treft; dat jout echt in boost oan de leefberens fan it doarp.”

Voorzitter van de stuurgroep MFC Erik Jansen: “It wurdt in prachtich plak, en sa bliuwe alle foarsjennings yn it doarp bestean. We binne oergryslik grutsk en bliid. Ut namme fan it hiele bestjoer en de leden fan de aktiviteitenkommisje, wolle wy elk tanksizze foar harren grutte ynset, geduld, finansjele bydragen en foaral it fertrouwen yn ús. It sil heve! Foar Berltsum en troch Berltsum!”

Fotobijschrift: De sleutel van It Stedhûs, met een knipoog naar de historie van Berltsum, dat volgens de overleveringen ooit stadrechten had. © GertJan Hijstek

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!