Opleiding waardevol voor conciërge bij omgang met leerling

0

Opleiding waardevol voor conciërge bij omgang met leerling

Anderhalve meter. Mondkapjes, handen ontsmetten, het hoort er al helemaal bij op RSG Simon Vestdijk Franeker. En als een leerling het al eens vergeet, dan lost conciërge Grytsje Groen dat net als andere kwesties vlotjes op. Door haar ervaring, maar ook met de kennis uit de opleiding Pedagogisch Conciërge.  

Het heeft haar verrijkt, zegt de Tzummarumse over de opleiding die zij volgde in Utrecht. De tips en de inzichten in communicatietechnieken maken dat je je zekerder voelt als er iets aan de hand is: ,,Omdat je witte wat je dwaan moatte.’’

Een conciërge heeft een spilfunctie in een school en ongetwijfeld het breedste takenpakket. Terwijl ze een band plakt of een kapotte lamp vervangt, kan ze zo worden aangesproken door een leerling die graag even met haar wil praten over de problemen thuis of in de klas. Grytsje Groen stapt dan in de rol van de vertrouwenspersoon op school en biedt een luisterend oor, zonder oordeel. Daarnaast is ze BHV’er en pestcoördinator.

Zo houdt ervan, al die ballen in de lucht te houden. Vooral het contact met de leerlingen geeft voldoening. En daarin is ze beter geworden door de opleiding, weet ze. Wat dat betreft zou ze het elke conciërge aanraden. Want behalve communicatietechnieken heeft ze er ook veel beter leren observeren.

,,It foardiel hjir is dat we mei 190 bern in lytse skoalle binne. Ik ken hast alle bern by namme. Dan sprekst se makliker oan en in feroaring yn gedrach falt my meastentiids gau op. Dan hear ik ris even. As der wat is, sykje we mei de soarchkoördinator of de mentor in oplossing.’’

Eerlijk gezegd treedt ze niet graag op de voorgrond, maar als het moet, dan staat ze er. ,,Mei troch dy oplieding witte je wêr’t je mei bezich binne en dat jout de rêst om te besjen hoe’t ik in situaasje oanpakke moat.’’

Want net als op elke school zijn ook kinderen op de Franeker RSG Simon Vestdijk het zo nu en dan niet met elkaar eens. Er kan iets spelen tussen twee leerlingen, maar ook tussen twee groepen op de gang of op het plein. Ook al is het spannend, ze stapt er dan resoluut en met overtuiging op af. Op zoek naar de leider om zichzelf voor te stellen en een gesprek te beginnen. ,,As’t dat twifeljend dochst hast de earste slach ferlern.’’

De technieken die ze leerde in de opleiding, ze lijken zo vanzelfsprekend. Maar je kunt ze pas adequaat toepassen als je ze bewust bent. Oogcontact maken als je een leerling aanspreekt op zijn gedrag; anders komt de boodschap echt niet over. Of de min-plus methode: ‘naar buiten of je vanaf nu gedragen!’ De laatste optie blijft hangen en voorkomt een oeverloze discussie als het andersom wordt gebracht. ,,Want sa’n bern wol der leaver net útstjoerd wurde.’’  

Grytsje Groen heeft zo talloze voorbeelden, maar eigenlijk komt alles neer op helder communiceren en tijd en oprechte aandacht hebben voor de leerlingen. ,,Ik ha noch noait in dei hân dat net ien my net nedich hie en dat makket dit wurk sa weardefol.’’

Tekst: Uultsje Talsma

Grytsje Groen – op anderhalve meter afstand – in gesprek met een aantal leerlingen in de kantine van RSG Simon Vestdijk Franeker. (Foto RSG Simon Vestdijk)

Grytsje Groen – op anderhalve meter afstand – in gesprek met leerlingen in de kantine van RSG Simon Vestdijk Franeker.
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!