Onderwijsvisie en huisvestingsplan vastgesteld

0

In de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Waadhoeke samen met de schoolbesturen gewerkt aan een nieuwe visie op onderwijs. De visie heeft de titel ‘Kansen voor elk talent – Ûnderwiis foar de takomst’ meegekregen. Samen met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is de visie vastgesteld in de raadsvergadering van 3 december. Met dit besluit kan begonnen worden met vernieuwde huisvesting voor zowel de AMS als de Kabas in Franeker.

Speerpunten uit de visie

Gemeente en schoolbesturen gaan nu aan de slag met de speerpunten en ambities uit de onderwijsvisie “Kansen voor elk talent – Ûnderwiis foar de takomst” en de projecten die benoemd zijn in het Integraal Huisvestingsplan. Een van de speerpunten uit de onderwijsvisie is vermindering van schooluitval. Samenwerking tussen het gebiedsteam en alle typen onderwijs moet leiden tot de beste zorg en het best passende onderwijs, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Daarnaast onderzoeken we samen met schoolbesturen hoe we (meer) vorm kunnen geven aan de koppeling tussen onderwijs, opvang en zo mogelijk ook buitenschoolse activiteiten. Hiervoor willen we lokaal kijken wat mogelijk is en welke partijen deel kunnen nemen. Een ander speerpunt is het project ‘Leren en werken in de eigen regio’, waarin voortgezet onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken. In de visie gaat de gemeente verder in op aanvullend onderwijsaanbod, zoals cultuureducatie, natuur- en milieueducatie (NME) en meertaligheid.

AMS en Kabas als eerste aan de beurt

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een lijst met huisvestingsprojecten opgenomen voor de komende 15 jaar. Bovenaan staan de Annamaria van Schurman (AMS) en de Kabas in Franeker. De onderzoeken zijn inmiddels gestart. Verder moet er onderzoek komen naar de toekomst van de school in Winsum, en twee scholen in Menaam. De Onderwijsvisie en het IHP worden jaarlijks tegen het licht gehouden en zo nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en ambities.

Andere vorm van financiering

Voor het bekostigen van de plannen uit het IHP wordt samen met de schoolbesturen gezocht naar een alternatieve manier van financiering.

franekeractueel.nl