Gemeente Waadhoeke sluit 2019 positief af

0

Het tweede jaar van gemeente Waadhoeke is afgesloten met een positief resultaat van € 2,2 miljoen. Het college stelt voor om € 1,9 miljoen hiervan specifiek te bestemmen en   € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Dit blijkt uit de jaarstukken 2019. Wethouder van financiën Caroline de Pee is tevreden: “Ook met dalende financiële marges is het Waadhoeke wederom gelukt om het jaar positief af te sluiten.”

Van het positieve saldo van € 2,2 miljoen wordt € 1,6 miljoen veroorzaakt door onderhoudsvoorzieningen die om financieel technische redenen vrij moeten vallen in het resultaat. In 2020 worden de nieuwe beheerplannen vastgesteld. Omdat wordt verwacht dat de € 1,6 miljoen nodig is om deze beheerplannen te dekken is het voorstel om dit bedrag hiervoor te reserveren. Meevallende cijfers in het sociaal domein zorgen voor € 0,6 miljoen. Daarnaast is op het gebied van openbare ruimte  een voordeel behaald van € 0,4 miljoen. Het resterende budget voor onvoorziene uitgaven van € 0,3 miljoen valt vrij. Het gemeentefonds draagt € 0,5 miljoen bij aan het positieve resultaat. Nadelige effecten op het resultaat  zijn extra stortingen in de voorziening wethouderspensioenen van € 1 miljoen en de voorziening begraafplaatsen van € 0,4 miljoen.

Naast het overhevelen van de eerder genoemde € 1,6 miljoen naar een nieuwe bestemmingsreserve voor de beheerplannen, wordt voorgesteld om de ontvangen middelen voor klimaatmaatregelen uit het gemeentefonds mee te nemen naar 2020. Het restant van € 0,3 miljoen kan  aan de algemene reserve toegevoegd  worden. Deze komt hiermee op € 15 miljoen. Dat is de ondergrens die door de raad is vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2019. De jaarstukken zijn te vinden op de website via deze link: 28 mei 2020 Raadsvergadering, agenda en bijbehorende documenten/ jaarstukken 2019.

franekeractueel.nl