Dorpen- en wijkenfonds ingesteld in Waadhoeke

0

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft in de collegevergadering van dinsdag 27 november het dorpen- en wijkenfonds vastgesteld. Voor het fonds is 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot en met 2021. De bedoeling is lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid te stimuleren en financieel te ondersteunen. Het dorpen- en wijkenfonds bestaat uit 3 verschillende subsidies: een waarderingssubsidie, een ontwikkelsubsidie en een projectsubsidie.

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie ontvangt ieder dorp en iedere wijk als waardering voor de inzet van dorps- en wijkbelangen. Bestuursleden van dorps- en wijkbelangen zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. De gemeente vraagt hen om daarbij de achterban goed te vertegenwoordigen. Hier is veel organisatie voor nodig. Dat vraagt tijd, maar er worden ook kosten gemaakt, zoals vergaderkosten of reiskosten. Elk bestuur krijgt jaarlijks een waarderingssubsidie toegekend van € 500,-, ongeacht de grootte van dorp of wijk.

Ontwikkelsubsidie

Dan is er een ontwikkelsubsidie. Deze subsidie tot € 10.000,- kan worden aangevraagd voor onderzoek naar en begeleiding van een project of initiatief. Daarmee kunnen dorps- en wijkbesturen ook ingewikkelder vraagstukken oppakken. Met de Ontwikkelsubsidie kan bijvoorbeeld onderzoek of professionele begeleiding worden bekostigd.

Projectsubsidie

Ten slotte kan een projectsubsidie aangevraagd worden van maximaal € 20.000 voor een project dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid in een dorp- of wijk. Projecten moeten aansluiten bij een dorps- of wijkvisie of een (aantoonbaar) groot draagvlak in het dorp of de wijk hebben. Deze subsidie kan ook ingezet worden wanneer financiering vanuit de gemeente nodig is om andere (bijvoorbeeld provinciale) subsidies binnen te halen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!