DINSDAG: Project “Fûgelflecht” informatieavond

0

Op de Algemene Leden Vergadering vorig jaar (3 april 2018) van buurtvereniging ‘Arkens’ hebben de bewoners van het Schalsumerplan kennis kunnen maken met een initiatief (vanuit de wijkvisie) voor het invullen van de vrijgekomen locatie van de lagere school “De Fûgelflecht”. Het idee is om op deze locatie een aantal levensloopbestendige woningen, te bouwen, die flexibel zijn aan te passen aan de woonbehoefte, uiteraard gebruikmakend van de nieuwste mogelijkheden op gebied van energie en duurzaamheid (besparing, opwekking e.d.). Ook zorg(verlening) krijgt veel aandacht, niet alleen door toepassing van moderne elektronische en geautomatiseerde technieken (domotica), maar ook faciliteit voor (beperkte) zorgverlening. Dit alles in een setting gebaseerd op het aloude hofje, waar bewoners veilig wonen met veel privacy en toch aandacht voor elkaar. Een centrale ontmoetingsruimte voor bewoners, maar ook voor de wijk, behoort tot de mogelijkheden. Let wel: het plan is niet exclusief voor senioren; een mix van jong en oud is waarschijnlijk van waarde in dit concept.

Inmiddels maakt dit plan ook deel uit van de pilot ‘NWFriesland ontregelt’ van de Commerciële Club

Noordwest-Friesland (CCNWF). In deze pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om plannen te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn en niet bepalend.

Momenteel is een groep studenten van NHL Stenden in Leeuwarden (op ons verzoek) bezig met dit project als onderdeel voor hun minor. Studenten stedenbouw en bouwtechniek hebben de opdracht onderzoek te doen en plannen te maken voor niet alleen de mogelijke inrichting van het terrein, maar ook voor het ontwerp van woningen die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan (gewijzigde) leefomstandigheden. Toepassen van moderne bouwmaterialen, methodes en technieken op gebied van energie (‘nul-op-de-meter’ bijvoorbeeld) en duurzaamheid spelen een belangrijke rol.

Om zoveel mogelijke wensen, ideeën en suggesties voor zowel woning als omgeving van wijkbewoners te verzamelen wordt een informatieavond gehouden in wijkgebouw De Terp op:

dinsdag 9 april van 19:00 tot plm. 21:00 uur.

Participatie door betrokkenheid maakt dit plan alleen maar beter! Wij zijn heel benieuwd naar uw reacties, vragen en ideeën.

Verder willen wij kijken in hoeverre er draagvlak bestaat en wellicht gecreëerd kan worden bij direct omwonenden èn bewoners in de wijk. Draagvlak is essentieel voor realisatie van dit plan!

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!