College presenteert de begroting voor 2019  

0

Het College van B&W heeft de begroting van 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college van Waadhoeke. De gemeente staat voor grote uitdagingen en heeft een ambitieus Ontwikkelperspectief vastgesteld. Daar hoort een gezonde financiële huishouding bij. De begroting 2019 heeft een positief saldo van € 1.300.785.

Met deze programmabegroting zetten we koers naar het tweede jaar van onze nieuwe gemeente. We kunnen voortbouwen op de solide basis die in 2018 is gelegd, zowel organisatorisch, financieel als beleidsmatig”. Aldus Caroline de Pee, wethouder financiën.   

Ambities en doelstellingen

Het gemeentebestuur van de gemeente Waadhoeke wil dichtbij de inwoners staan. De gemeente vindt het belangrijk om interactie te hebben met de inwoners, organisaties en andere partners in Waadhoeke. Zij moeten mogelijkheden hebben om mee te denken en mee te beslissen over onder andere de leefomgeving. Oftewel, de gemeente wil ‘Nabij besturen’.  De afgelopen periode heeft de gemeente nagedacht over de vraag hoe zij dit het beste kan inrichten en op welke thema’s zij zich gaat richten. Hiervoor is onder andere een ontwikkelperspectief geschreven op de volgende thema’s:

  • Waadhoeke: in positie en krachtig in de regio
  • Beleven: genieten tussen wad en stad
  • Fijn leven: vitale en veerkrachtige dorpen en wijken
  • Ons landschap: duurzame oogst voor de toekomst.

Om dit goed uit te kunnen werken vraagt het college de raad om een startbudget van € 200.000. 

Wensen uit de Kadernota

Het college van B&W heeft de incidentele en structurele wensen uit de kadernota in de begroting opgenomen. Voor de incidentele wensen is een dekkingsreserve ingesteld. Een voorbeeld van zo’n incidentele wens is ‘Maatschappelijke opvang’ waarbij in 2019 een pilot plaatsvindt van opvang van personen met verward gedrag. Deze komt voort uit het thema ‘Minsken / Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’’ zoals beschreven in het Coalitieakkoord. 

Financiële armslag

Het relatief gunstige financiële perspectief biedt ruimte. Langdurige financiële houdbaarheid en lastenbeperking voor inwoners en bedrijven blijft voorop staan. Er komen nog veel zaken op de gemeente af. De ruimte in het financiële perspectief moet gezien worden in het licht van de actualisering en harmonisatie van de beheerplannen, waarin het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen staat. Daarnaast spelen er binnen het Sociaal Domein grote onzekerheden, die directe financiële gevolgen kunnen hebben. Er is nog geen rekening gehouden met de kosten voor het InterBestuurlijk Programma en de Omgevingswet.

Besluit

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2019.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!