CDA tegen invoering kapvergunning

0

Soms denken mensen dat beeldbepalende en monumentale bomen nooit gekapt mogen worden  wanneer de gemeente dergelijke bomen een beschermde status geeft. Dat is een onjuiste aanname. Reguleren van bomenkap voorkomt zelden kap van beeldbepalende monumentale bomen. In Waadhoeke is het kappen van bomen daarom niet vergunningsplichtig. Dat wil CDA Waadhoeke ook graag zo houden. Donderdag dienen SAM, Gemeentebelangen en ChristenUnie een motie in om bomenkap toch vergunningsplichtig te maken.

Ook voor monumentale bomen kan een vergunning voor kap worden verleend omdat daar soms goede redenen voor zijn. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders altijd de nodige beoordelingsruimte. Als de boom monumentaal of beeldbepalend is moeten er natuurlijk wel goede redenen zijn om die toch te kappen.

“Niemand kapt bomen zonder goede reden, zeker ons college niet en zeker geen monumentale beeldbepalende bomen”, aldus CDA-raadslid Wijkhuijs. Waadhoeke heeft onlangs juist besloten 750 nieuwe bomen aan te planten. En wie een boom wil kappen kan dat ook als dat vergunningsplichtig wordt. Het kost u dan wel zo’n € 65,- voor een vergunning of het veelvoudige als er bezwaren worden gemaakt.

Volgens Wijkhuijs betekent het willen reguleren van bomenkap dat de gemeenteraad het college en haar inwoners niet vertrouwt. Het betekent ook dat gemeente, inwoners en activisten de komende jaren elkaar zullen frustreren en de gemeenschap op kosten jaagt met bezwaarprocedures of nog erger dure beroepszaken. In Waadhoeke zijn bepaalde delen van Achlum, Franeker, Dronryp, Oudebildtzijl en Marssum al aangewezen als beschermd dorps- of stadsgezicht. Daar is bomenkap al vergunningsplichtig. Ook is het college bezig het coulisselandschap bij Berltsum en Bitgum een beschermde status te geven. Het CDA zal daarom tegen de motie van SAM, Gemeentebelangen en ChristenUnie stemmen.

© Eigen foto

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!