CDA kritisch op visie Waddengebied

0

Eigen foto: Raadslid Dorine Vlaar-Vroonland

De meerderheid van de gemeenteraad van Waadhoeke is tegen het voornemen zout zeewater binnendijks toe te laten. Binnendijkse Brakwatergebieden zouden extra dynamiek geven aan de natuur en zorgen voor verbindingen met de ecologie van de Waddenzee. Dit was één van de belangrijkste bekritiseerde uitgangspunten van de Agenda Waddengebied 2050. Een visiedocument opgesteld door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, waaraan ook provincies, gemeenten en waterschappen rondom de Waddenzee hebben meegewerkt. Met deze lange termijn visie kunnen overheden vanuit gezamenlijke strategieën effectiever de kwetsbare natuur van het Waddengebied versterken.

Volgens CDA Waadhoeke is zoutwater binnendijks een bedreiging voor het wereldberoemde pootaardappelgebied en een bedreiging voor de bodemvruchtbaarheid. It bêste lân fan d’ierde wil het CDA niet opofferen voor de ontwikkeling van binnendijkse natuurgebieden, terwijl buitendijks door aanslibbing dergelijke foerageergebieden al op natuurlijke wijze ontstaan.

De oproep om af te zien van het binnenlaten van zeewater werd mede ingediend door de VVD. Mevrouw Vlaar-Vroonland van het CDA wees op strijdigheid van deze Waddenagenda met de eerder vastgestelde eigen Ontwikkelagenda van Waadhoeke. Daarin wordt de akkerbouw als belangrijkste economische groeisector gezien.

Het zou hier slechts gaan over een agenda en niet over concrete beleidsplannen. Maar de eerste plannen dienen zich al aan. Afgelopen maand lag het startdocument Versterking Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer voor inspraak ter inzage. Dit startdocument van Wetterskip Fryslân en de provincie gaat verder dan veiligheid. Hierin wordt al gesproken van een bredere gebiedsopgave gericht op ecologische belangen, zonder aandacht voor de gevaren die dat brengt voor het pootaardappelgebied.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!