Breed gedragen visie over hoe Waadhoeke de bodem wil beschermen!

Breed gedragen visie over hoe Waadhoeke de bodem wil beschermen, benutten en verbeteren.

De gemeenteraad heeft de Bodemvisie gemeente Waadhoeke definitief vastgesteld. In deze visie staat hoe we de bodem en ondergrond in Waadhoeke nu en in de toekomst beschermen, benutten en verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van 11 concrete speerpunten. Met het vaststellen van de visie, die met brede inbreng tot stand is gekomen, heeft Waadhoeke nu concrete bouwstenen voor het beleid en visie over bodembeheer.

‘De bodem maakt wie we zijn, we komen namelijk van de klei’

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is afgesproken dat de gemeente een integrale visie op het bodembeheer ontwikkelt met aandacht voor actuele thema’s op het gebied van de grond waarop we samen leven in Waadhoeke. Deze bodemvisie is met vele partijen tot stand gekomen. Er zijn in het voorjaar online publiekssessies georganiseerd en iedereen kon ook via een enquête ideeën en meningen delen. In juni en juli heeft het plan nog ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen en één aanvulling ingediend. Deze zijn beoordeeld en op onderdelen in de tekst verwerkt. ‘De bodem maakt wie we zijn, we komen namelijk van de klei’ is een breed gedragen plan, opgesteld voor alle en met vele inwoners van Waadhoeke.

Beschermen, benutten en verbeteren in 11 speerpunten

De visie verbindt de gewenste kwaliteit van de bodem met de manier waarop we de bodem gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van 11 speerpunten (zie afbeelding) die aansluiten bij de drie basisprincipes van het landelijke beleid: beschermen, benutten en verbeteren.

  1. Beschermen van de bodem (inclusief grondwater)

Hierbij ligt de focus op het behouden van de bestaande (goede) bodemkwaliteiten en de manier waarop we de bodem beheren en beschermen.

  1. Benutten van de bodem
    Hoe gebruiken we onze bodem, welke kansen biedt het ons, en welke effecten heeft het gebruik op de lange termijn. Ook toekomstige generaties moeten de ondergrond van Waadhoeke kunnen benutten. Kortom; hoe benutten we de grond op een duurzame manier.
  2. Verbeteren van de bodemkwaliteiten

Hoe kunnen we de kwaliteit van de bodem verbeteren door onze ondergrond verantwoord te benutten. Hierbij gaat het vooral om lange termijn doelen.   

Basis voor nieuw beleid, duidelijke standpunten

Bij het opstellen van de visie is gekeken naar belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ons gebied. Denk hierbij aan de bodemdaling, zeespiegelstijging, de gevolgen voor ons landschap, het beschikbaar houden van zoet grondwater, onze biodiversiteit, agrarische productie en mogelijkheden en gevolgen van de energietransitie. De speerpunten uit de bodemvisie zijn de basis voor nieuw beleid en visievorming binnen de gemeente op diverse onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering van de Omgevingswet, maar ook het adviesrecht bij mijnbouwactiviteiten. De visie biedt handvatten om een duidelijk standpunt in te nemen bij gesprekken met externe partners. Daarnaast zijn de speerpunten ook gericht op samenwerking met de zogenaamde ketenpartners, zoals de provincie Fryslân en het Wetterskip.

error: Bericht Beveiligd!